3D ИНСПЕКЦИЯ И 3D ИЗМЕРВАНИЯ


„АДА 3Д” ООД предлага съпоставяне на данните от 3Д сканиране с предоставен CAD модел (CAD-to-Part Inspection) или с предишни сканирани данни от обекта (Part-to-Part Inspection) и изготвяне на отчет за установените повърхнинни отклонения, деформации, износвания и корозии.

Резултатите се предоставят под формата на различни видове инспекционни PDF доклади, като например цветова карта на отклоненията и анализ на сечения, чието предназначение е контролирането на качеството в производствени процеси.


Проверката на качеството на изработката с помощта на 3Д сканирането е точен, бърз и лесен начин да верифицирате геометричната правилност на произведените обекти спрямо зададените допуски и да контролирате повърхностни отклонения и изкривявания, влошаване на инструменталната екипировка и други производствени дефекти.


3D инспекция 3D инспекция

Освен инспектиране на данни от 3Д сканиране, фирмата предлага и снемане от тях на всякакви линейни размери, радиуси на криви и повърхнини, междуцентрия и други геометрични характеристики (планарност, сферичност, цилиндричност), както и т.нар. Gap and Flush измервания на сложни изделия от няколко компонента, при които правилните отстоянията между определени повърхнини са от важно значение. Информацията може да бъде предоставена като 2D чертежи, организирани в специализирани доклади.